Obchodní podmínky – krátkodobý pronájem

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky, za nichž InAkademia s.r.o., náměstí Republiky 2686, 530 02 Pardubice, poskytuje krátkodobý pronájem školicí místnosti.

InAkademia s.r.o. poskytuje krátkodobý pronájem pouze pro účely školení, prezentací, pohovorů, obchodních jednání a firemních porad, které nejsou v rozporu s principem provozu Domu Techniky Pardubice, spol. s.r.o.. V souladu s tím, si pronajímatel vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout konkrétní objednávku. Klient je povinen pravdivě informovat pronajímatele o účelu pronájmu a tento schválený účel dodržet. V případě porušení tohoto ustanovení si vyhrazuje InAkademia s.r.o. právo pronájem ukončit s okamžitou platností.

Klient je povinen uhradit cenu za pronájem ve smluveném termínu. InAkademia s.r.o. neposkytuje pronájem subjektu, který je v prodlení s jakoukoli platbou.
Klient se zavazuje dodržovat Provozní řád budovy Domu Techniky Pardubice s.r.o., který je k dispozici všem klientům a zasláním objednávky výslovně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a přijímá jej ve všech jeho důsledcích. Klient se zároveň zavazuje dodržovat Provozní informace, vyvěšené v pronajatých místnostech a pokyny pronajímatele k používání svěřené techniky a vybavení prostor.

Škody, které způsobí klient nebo kterýkoliv z účastníků a návštěvníků pohybujících se v jím pronajatých prostorách, uhradí klient v plném rozsahu v termínu předepsaném InAkademia s.r.o. spolu s ušlým ziskem za období odstraňování případných škod.

Klient není oprávněn vpouštět do prostor Domu Techniky Pardubice jiné osoby než ty, které jsou účastníky jeho akce a vstupují výhradně do prostor, které jsou předmětem jeho pronájmu. Klient je odpovědný za veškeré škody způsobené zanedbáním této podmínky, tj. vpuštěním cizí osoby do objektu Domu Techniky Pardubice.

Pronájem prostor začíná a končí v časech uvedených na objednávce. Klientovi je umožněn vstup do pronajatých prostor 15 min. před časem uvedeným na objednávce a prostory se uzavírají 15 min. po čase uvedeném na objednávce. Časy uvedené na objednávce znamenají časy poskytnutí pronájmu a nikoli časy zahájení a ukončení akce pořádané klientem.

CENY

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Za každou započatou hodinu nad rámec objednávky účtujeme: 300Kč,-/hod.
V ceně je zahrnuto základní občerstvení: voda z výdejníku, rozpustná káva, čaje.
Další občerstvení dle cen uvedených v objednávkovém formuláři, nebo dle dohody.
V ceně je také zahrnuto použití dataprojektoru, whiteboardu, flipchartu a laserového ukazovátka.
Zapůjčení další techniky řídí dle cen v objednávkovém formuláři.

STORNO PODMÍNKY

Při zrušení objednávky 5 a více pracovních dní před uvedeným termínem, zaplatí klient 40% z celkové ceny. Při zrušení objednávky 4 a méně pracovních dní před uvedeným termínem, zaplatí klient 70% z celkové ceny. Při zrušení objednávky v den uvedeného termínu, zaplatí klient 100% z celkové ceny.
Klient, odesláním objednávky souhlasí se storno podmínkami.