OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ VE SVĚTLE GDPR

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

advokát, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

PROGRAM:

Výklad bude zaměřen na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci Evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo plné účinnosti 25. 5. 2018. Přestože GDPR zejména rozvíjí dosavadní právní úpravu (EU směrnici) a neobsahuje specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců, budou představeny hlavní změny nové úpravy, která dopadla na nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů, tedy i zaměstnanců a zájemců o práci. Pro zaměstnavatele je v současné době pro implementaci GDPR nejdůležitější přesně vědět, jaké procesy s osobními údaji v organizaci probíhají, tedy provést audit nakládání s údaji zaměstnanců. Teprve poté je možné upravit interní dokumentaci, včetně informace a souhlasů se zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců (a zájemců o práci), na které klade nová úprava vyšší požadavky, zejména pokud jde o jejich obsah a srozumitelnost. Rovněž je nutné mít pod kontrolou (a smluvně ošetřit) i předávání údajů externím obchodním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (např. externí mzdové účtárně). Stejně jako doposud je nutné pochopitelně i zabezpečit osobní údaje, ať se jedná o listinné osobní spisy, tak především o údaje zpracovávané automatizovaně (zejm. v rámci HR informačních systémů).

Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které nově mohou začít kontrolovat a sankcionovat i inspektoráty práce. Ty přitom mohou mít i jiný – striktnější – přístup než doposud zastával Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména nelze vyloučit, že třeba i několik let řádně zaregistrovaný kamerový systém bude přesto inspekcí práce posouzen jako nepřiměřené narušení soukromí zaměstnanců.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců

o zhodnocení právní úpravy v ČR

o představení nové právní úpravy přijaté v rámci EU, nastínění povinností českých zaměstnavatelů a doporučení dalšího postupu po účinnosti GDPR

2. Výklad úpravy zákona o ochraně osobních údajů a představení novinek, které přineslo GDPR

o základní principy zpracování osobních údajů

o informační povinnost vůči zaměstnancům

o vysvětlení případů, kdy je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) a kdy má zaměstnavatel jiný titul ke zpracování, zejména plnění zákonných či smluvních povinností nebo ochrana oprávněných zájmů

o vysvětlení práv zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů), včetně nových práv dle GDPR, například právo na přenositelnost údajů nebo právo být zapomenut

o povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů

o podmínky spolupráce se zpracovateli údajů, například externími mzdovými účtárnami, dodavateli software, závodními lékaři apod.

3. Praktické případy nakládání s osobními údaji zaměstnanců

o nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)

o vedení osobního spisu a další nezbytné zpracování údajů zaměstnanců pro vedení personálně-mzdové agendy

o použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu, internetu a PR materiálech zaměstnavatele)

o předávání osobních údajů do zahraničí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele

o uchovávání osobních údajů po ukončení pracovněprávního vztahu

o monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech

4. Závěr a diskuse

Kurzovné:

  • 1.736,-Kč bez DPH| 2.100,-Kč vč. DPH
  • 3.306,-Kč bez DPH| 4.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.959,-Kč bez DPH| 6.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.