Pracovněprávní minimum

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

hr_officer

 • Může být zaměstnanec bez písemné pracovní smlouvy?
 • Může být součástí výběrového řízení otázka na počet dětí, majetkové poměry a bezúhonnost?
 • Jaká smlouva je nejvýhodnější (dohoda o provedení práce, pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti)?

Pracovní právo představuje souhrn zákonných pravidel, který musí být při výkonu závislé práce respektován. Seminář by měl přinést základní přehled o pracovním právu, tj. stručně se věnovat otázkám vymezení pojmu „zaměstnanec“ – kdy se jedná o pracovněprávní vztah a kdy ne, výběrovému řízení a předpokladům pro přijetí (např. vstupní lékařská prohlídka, její povinnost a náklady), diskriminace a nerovné zacházení (a tzv. zakázané otázky při pohovorech), správnému nastavení pracovní smlouvy, odměňování, rozvrhu pracovní doby (např. specifika pružného rozvržení pracovní doby), skončení pracovního poměru, odpovědnostním vztahy, cestovní náhrady apod..

CÍL KURZU:

Semináře směřuje k základnímu seznámení se z oblastí pracovního práva a pracovněprávních norem. Posluchači by se následně měli obecně orientovat v otázkách předsmluvních vztahů, vzniku pracovního poměru (právních vztahů založených dohodami a jejich rozdílem s pracovním poměrem), v otázkách odměňování a normování pracovní doby, překážkách v práci, odměňování, cestovních náhradách, skončení pracovního poměru apod.

 
PROGRAM:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • zákonný přehled
 • předsmluvní vztahy a vznik pracovního poměru
 • náležitosti pracovní smlouvy (jak správně napsat pracovní smlouvu)
 • odměňování (mzda/plat), příplatky, prémie
 • pracovní doba (pružné rozvržení, kratší úvazek)
 • dovolená a překážky v práci
 • skončení pracovního poměru
 • dopad kolektivních pracovněprávních vztahů
 • kontrolní činnost
 • zaměstnávání zdravotně postižených osob, mladistvých apod.

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.450,-Kč bez DPH | 1.755,-Kč vč. DPH
 • 2.727,-Kč bez DPH | 3.300,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.132,-Kč bez DPH | 5.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu