Rekvalifikační kurz: Daňová evidence

Rekvalifikační kurz: Daňová evidence

PŘIHLÁŠKY NA REKVALIFIKAČNÍ KURZ JIŽ UZAVŘENY. NOVÝ TERMÍN PŘIPRAVUJEME.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat nové dovednosti
 • Zájemcům, kteří si potřebují doplnit nebo připomenout znalosti.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru daňové evidence.
 • Nejsou potřeba žádné předchozí znalosti.

 

Program:

 • Postavení a vývoj účetnictví
 • Základní principy a metody
 • Nástroje průkaznosti účetnictví
 • Účetní knihy a účetní technika
 • Přezkoušení formální správnosti účetních zápisů
 • Všeobecné účetní zásady
 • Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný
 • Finanční majetek a závazky
 • Zúčtovací vztahy
 • Příjmy a výdaje
 • Účetní uzávěrka a zjišťování hospodářského výsledku

 

Profil absolventa:

 • Absolvent zná základní právní normy a umí v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení daňové evidence.
 • Umí vytvořit a zaevidovat účetní a daňové doklady.
 • Dokáže otevřít, vést a uzavřít základní knihy daňové evidence (deník daňové evidence, knihu závazků a pohledávek, záznamy o ostatních složkách majetku, inventární karty, evidence DPH).
 • Absolvent zvládá vytvořit účetní závěrku, upravit základ daně a vytvořit daňové přiznání.

 

Závěrečná zkouška:

 • Zkouška se koná dne 9.1.2017. Probíhá formou písemného testu.

 

Osvědčení o rekvalifikaci:

 • Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.
 • Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu.

Rekvalifikační kurz Daňová evidence je akreditovaný MŠMT pod číslem MSMT-13093/2016-1/364. Platnost akreditace je do 14.9.2019. Akreditované rekvalifikační kurzy dodržují pravidla stanovená vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.


Platba za seminář:

Úhradu za rekvalifikační kurz proveďte bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. č. 35-4884210297/0100 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na bankovní účet InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře.

 • Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.
 • V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje.

Nevíte, jak na to? Kontaktujte nás na tel. +420 466 657 101 nebo na info@inakademia.cz. Rádi Vám se žádostí pomůžeme.