Zákoník práce v roce 2019 ve světle posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady

Obsah semináře je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

MPSV ČR – legislativní odbor, dlouholetý zkušený lektor

Přestože se návrh komplexnější novely zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá až k 1. 7. 2019, nachází se teprve v legislativním procesu, došlo v průběhu roku 2018 k řadě významných dílčích věcných změn, především v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, inspekce práce, zaměstnanosti). Pokud se některé z těchto změn přímo v zákoníku práce nepromítají, rozhodně s pracovněprávní úpravou úzce souvisí.

Účelem semináře je proto seznámit účastníky se zásadními změnami v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce v roce 2019 ve světle těchto zásadních věcných změn.

V rámci semináře budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány dotazy účastníků, týkající se pracovněprávní úpravy.

PROGRAM:

Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:

„Aktuality personalistiky a praxe zákoníku práce“

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE

* Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a

zákona o zaměstnanosti.

* Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích.

* Změny v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském pojištění.

Nové povinnosti uživatele a agentury práce v rámci agenturního zaměstnávání.

Změna stanovení výše tzv. „renty“ z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání u uchazečů

o zaměstnání

ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

* Otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské).

* Podmínky poskytování, podpůrčí doba dávky a výše dávky, důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno).

* Otcovské a dlouhodobé ošetřovné jako nové dávky nemocenského pojištění a jejich vliv na pracovněprávní úpravu

ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE

* Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. * Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové

sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní

bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč.

* Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI

* Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury. * Zastřené zprostředkování zaměstnání. Zrušení zákazu přidělení cizince ze

státu mimo EU agenturou.

* Režim nemocného uchazeče o zaměstnání.

* Zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o

zaměstnání) na dohodu o provedení práce.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SPRÁVNÉ APLIKACI ZÁKONÍKU PRÁCE

* Speciální konzultační blok semináře lektora, sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které

vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům.

* Možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.