Všeobecné obchodní a organizační podmínky společnosti InAkademia s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní a organizační podmínky (dále jen „VOOP“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

Poskytovatelem je InAkademia s.r.o., se sídlem náměstí Otmarova 185, 674 01 Třebíč, IČ: 27467422, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 20732 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.inakademia.cz nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).

Odborné semináře a kurzy

Objednání semináře / kurzu

Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme prostřednictvím objednávky u daného kurzu/semináře na webových stránkách, e-mailem, telefonicky nebo písemně. Vaše přihláška je závaznou objednávkou, jejímž odesláním zároveň akceptujete tyto VOOP.

V případě překročení kapacity školení Vám nabídneme náhradní řešení.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností InAkademia, s.r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Úhrada a vyúčtování

Vzdělávací kurzy a školení můžete uhradit:
Bezhotovostním převodem – na BÚ InAkademia s.r.o. č. 226 404 382 / 0600

Platba bezhotovostním převodem: úhrada za školení se provádí na BÚ InAkademia s.r.o. č. 226 404 382 / 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude kurzovné připsáno na bankovní účet InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře.) Daňový doklad obdržíte na místě, před začátkem školení.

V případě potřeby je možné na vyžádání zaslat zálohovou fakturu.

Storno podmínky

Bezplatné zrušení objednávky můžete provést nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením školení a musí být potvrzeno písemně. Při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před zahájením školení vám bude účtován storno poplatek ve výši 50%, při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme výběr z jiného kurzu. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

Vícedenní akce

Objednání semináře / kurzu

Závazné objednávky k účasti na vícedenní akce přijímáme pouze písemnou formou (vyplněním objednávky na webových stránkách, na e-mail, nebo poštou).
U vícedenních školících akcí je nutné uvést:

  • fakturační adresu,
  • IČO, příp. DIČ organizace.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, jejímž odesláním zároveň akceptujete tyto VOOP.

Po přijetí objednávky je rezervované místo na od nás emailem potvrzeno. Přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v době kratší, je třeba konzultace s manažerem příslušného kurzu.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností InAkademia, s.r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Úhrada a vyúčtování

Vícedenní školící akce se hradí na základě vystavené faktury. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce (dle data splatnosti vystavené faktury).

Storno podmínky

Bezplatné zrušení objednávky můžete provést nejpozději 30 pracovních dnů před zahájením školení a musí být potvrzeno písemně. Při zrušení objednávky v době kratší se stornovací podmínky řeší s manažerem příslušného kurzu.

Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře, ke kterému se započítává manipulační poplatek.

Zastoupení jiným účastníkem je možné (v případě zahraniční akce může být zpoplatněno cestovní kanceláří).

Organizační změny

InAkademia, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

Realizace

  • Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu nebo semináře.
  • Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají ve výukových prostorech v Pardubicích.
  • V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu školení.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.
Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.
U vybraných vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.

Ochrana autorských práv

Nakládání se školicími materiály se řídí podle zákona 121/2000 Sb,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Pořizování audiovizuálních záznamů během školení je zakázáno.

Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností InAkademia s.r.o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností InAkademia s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování foto a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti InAkademia s.r.o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost InAkademia s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností InAkademia s.r.o. na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

Společnost InAkademia s.r.o. je plátcem DPH

V případě dotazů nás můžete kontaktovat: 777 038 797 nebo na info@inakademia.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2022