FAKTURACE, POKLADNA, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY v praxi roku 2019

Seminář je určen pro fakturanty, účetní, obchodníky, vedoucí pracovníky všech typů účetních jednotek

účetní a daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka

Líbal

PROGRAM:

Cíl semináře:

Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby obsah odpovídal skutečnosti. Často odběratel nese odpovědnost za dodavatele. Stanovením pravidel ve vnitřních předpisech o oběhu účetních dokladů mohou odpovědné osoby zajistit správný postup.

Obsah:

Fakturace – členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti,- oběh a schvalování

* Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky

* Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový

* Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH

* Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS

* Náležitosti podle zákona o účetnictví, forma dokladů, opravy, archivace

* Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)

* Forma listinná, elektronizace faktur

* Fakturace nájemného

* Přefakturace

* Faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury

* Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty

* Úroky z prodlení

* Faktury – platební bankovní operace

* Zákon o platebním styku – využití jedné aplikace

* Elektronizace

Pokladna

* Vedení pokladny, pokladní knihy, pokladní doklady

* Hmotná odpovědnost

* Inventarizace, inventarizační rozdíly

* Platební karty, šeky, poukázky, stravenky, zálohy, vyúčtování

* Pracovní cesty, cizí měna

* Účtenky, paragony, faktury za hotové – prokazování

* Zákon o omezení plateb v hotovosti

Účetní a daňové doklady

* Náležitosti podle účetních předpisů

* Náležitosti podle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku

* Daňové doklady podle zákona o DPH

* Archivace, skartace – účetní a daňové lhůty

* Ochrana osobních údajů – GDPR

* Změny u daňových dokladů po novele zákona o DPH pro rok 2019 v příkladech

* Změny u přenosu daňové povinnosti – faktura pro plátce DPH a zároveň pro osobu nepovinnou k dani

* Prodej poukazů a DPH

* Pravidla pro vystavování § 28

* Kdy vystavit opravné daňové doklady § 42 až § 45

* Druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení

* Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ

* Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace

Dotazy, diskuse

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.