Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty

Tento kurz vás provede platnou účetní legislativou a způsobem vedení účetnictví. Kurz je určen jak skutečným začátečníkům, tak absolventům rekvalifikačních kurzů účetnictví nebo všem, kteří si chtějí osvěžit účetní dovednosti. Po skončení kurzu posluchač obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Vedoucí účetní kanceláře. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti daní a ekonomie. Odborné znalosti v oboru účetnictví, personalistiky, ekonomie, daní a podnikání. Od roku 2013 působí jako odborný lektor v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání.

PROGRAM:

I. den • 21. května 2019, 09:00 – 15:00

1. Úvod

Podvojné účetnictví

Legislativní úprava, forma, rozsah

Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy

účet syntetický a analytický, účetní osnova

aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet

deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy)

pravidla pro tvorbu předkontace

 

  II. den • 22. května 2019, 09:00-15:00

2. Obsah

Dlouhodobý majetek

členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe

Zásoby

členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); vyplnění skladové karty, výroba, spotřeba, prodej + příklady z praxe

Finanční majetek

účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku + příklady z praxe

Závazky a pohledávky

účtování závazků, pohledávek, časového rozlišení, kurzové rozdíly + příklady z praxe

Závazky vůči finančnímu úřadu

daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, ostatní daně + příklady z praxe

Zaměstnanci

průměry, náhrady za nemoc, dovolená, odvody SP a ZP, roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe

 

 III. den • 23. května 2019, 09:00-14:00

Hospodářský výsledek

pojem základní kapitál, rezervní fond, kapitálové fondy, nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let + příklady z praxe

Daňové a nedaňové náklady, auto v podnikání, silniční daň + příklady z praxe

Daňové a nedaňové výnosy+ příklady z praxe

Závěrkové operace, závěrka roku, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty

 3. Závěr + diskuse

 

 

Kurzovné:

  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH
  • 8.264,-Kč bez DPH| 10.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 12.396,-Kč bez DPH| 15.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break
  • Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.
  • Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.