NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH 2019, VŠE NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH

spoluautor zákona o DPH, dlouholetý zkušený lektor

Líbal

PROGRAM:

I. Problematické oblasti, nejčastější chyby a omyly

* Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne

* Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby

* Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání

* Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS

* Pořízení zboží z JČS, zboží je přepraveno do jiného JČS

* Pořízení nového dopravního prostředku

* Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz

* Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem

* Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad

* Stanovení základu daně, výpočet daně

* Základ daně při dovozu zboží

* Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na kontrolní hlášení

* Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady

* Jak opravit chybu nebo omyl

* Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení

* Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby

* Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba

* Dodání zboží do jiného členského státu, DD

* Vývoz zboží – prokazování, ústní celní prohlášení

* Přeprava zboží při vývozu a dovozu zboží, spediční služby

* Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)

* Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti

* Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem

* Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka

* Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“

* Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce

* Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH

III. DISKUZE, zodpovídání dotazů.

 

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.