Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR

metodik SOA Zámrsk

Seminář je určený pro soukromou sféru –  podnikatelské subjekty dle § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů v platném znění. Posluchači budou seznámeni s aplikacemi archivního zákona v praxi, především jak nakládat s dokumenty v listinné i digitální podobě v souladu s archivní legislativou ve vazbě na GDPR.

PROGRAM:

I.část

 • Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR
  • aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • využití vyhlášky č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře
  • zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018

II. část

 • Správa dokumentů ve společnosti
  • evidence dokumentů (listinná či elektronická forma evidence)
   • podací deník, elektronický systém spisové služby, DMS
  • procesy správy dokumentů (od jejich vzniku/přijetí k vyřízení)
   • razítko, elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť
   • účetní doklady, personální, mzdové, zdravotní či sociální dokumenty
   • metadata dokumentů, výstupní formáty dokumentů
   • vyřizuji poštou, datovou schránkou, e-mailem
  • ukládání dokumentů (analogové spisovny, digitální uložiště)
   • kam s nimi – kartony, trezory či digitální nosiče/média)

III. část

 • Uchování dokumentů společnosti
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v analogové podobě
  • pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v elektronické podobě
  • likvidace společnosti
   • komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)
   • zabezpečení dochovaných dokumentů
  • archivace dokumentů
   • možnosti uložení dokumentů ve státním archivu, národním digitálním archivu, komerční spisovně
   • které dokumenty ukládáme trvale
  • skartace dokumentů
   • kdy a za jakých podmínek mohu dokumenty zničit
   • možnost provést skartační řízení
   • elektronické skartační řízení

IV. část

 • Diskuze

Kurzovné:

 • 1.487,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.