Roční účetní závěrka právnických osob 2018 

Cílem semináře je připravit účastníky na účetní závěrku roku 2018 a seznámit je se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech. 

PROGRAM:

Během tohoto semináře se budeme věnovat následujícím okruhům:

Přehled změn v účetních předpisech pro rok 2018.

Přehled daňových změn pro rok 2018.

  • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
  • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
  • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
  • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
  • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
  • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
  • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání DPPO za rok 2018
  • Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
  • Příklady z judikatury NSS.
  • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
  • Metodika oprav chyb minulých období.
  • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s formuláři účetních výkazů po změnách pro rok 2018.
  • Elektronická forma.
  • Aktuality k připravovaným změnám pro rok 2019.
  • Dotazy.

Kurzovné:

 • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.